AN DONG SERVICES AGREEMENT
These terms cover the use of An Dong’s software products and services. You accept these terms by downloading products, through your use of the services, or by continuing to use the services after being notified of a change to these terms.

YOUR PRIVACY
Your privacy is important to us. Your account information used to sign in for the service is just purposed for syncing data between our products with external sources. They are private and locally stored on your device. And any external source the products can sync data with, must be granted by your permission first.

YOUR CONTENT
Our software products and services allow you to store your content. We don’t claim ownership of your content. Your content remains your content and you are responsible for it. When you share your content with other people, you understand that they may be able to, on world wide basis, use, save, record, reproduce, broadcast, transmit, share and display your content without compensating you. If you do not want to others to have that ability, do not use the services to share your content.

CODE OF CONDUCT
1. An Dong allows the nonexclusive use of the products in relation to the service provided by An Dong for user who download the products for the use of the service under the condition that the user abides by the Terms Of Service. The copyright to the An Dong’s software products and any associated rights will belong to An Dong.
2. An Dong cannot guarantee that the products are free of any actual or legal defects (including but not limited to stability, reliability, accuracy, completeness, validity, suitability for a specific purpose, security related defects, errors or bugs, infringement of rights etc.).
3. The user must not conduct the following actions when using the products, unless the user has separately obtained evident approval from An Dong.
3.1 Copy the whole or part of any product.
3.2 Modify the whole or part of the product’s features, text and/or program source code.
3.3 Disassemble or decompile the whole or part of any product, or attempt to decipher the whole or part of any product.
3.4 Assign, lend, or license any product to a third party.
3.5 Use products for advertising, commercial purposes, or solicitation.
3.6 Violate a law, judgment, judicial ruling, court order, or binding regulation.
3.7 Violate the rights of An Dong or of any third party (including, copyright, trademark, patent or similar intellectual property rights, right of reputation, right to privacy, or any other right arising at law or by contract).
3.8 Interfere with or obstruct the An Dong’s operation of the service or other users’ use of the service.
3.9 Aid or encourage any of the actions mentioned in items 3.1 through 3.8 above.
3.10 Any other use of the service that the An Dong deems inappropriate.
4. An Dong may modify the whole or part of the service, as well as terminate the service, when An Dong deems necessary, without providing prior notification to users (including, but not limited to, updates to the An Dong’s software products).
5. The software products may contain libraries/frameworks which are under the open source license. Licenses are applied in accordance to the conditions of the licenses that are applied to the open source libraries/frameworks. The terms of service does not limit the user’s rights based on each open source license, and does not grant rights that can replace the rights granted by the open source license.

LIMITATION OF LIABILITY
1. An Dong shall not be responsible for the case of forgetting the login password to the products, which support security feature, because those passwords are stored locally on user devices.
2. An Dong shall not be responsible for any damages inflicted upon users in relation to the use of the service.

MODIFICATION OF TERMS OF SERVICE
An Dong may modify the Terms of Service when An Dong deems necessary, without providing prior notification to users. The modification become effective once the modified Terms of Service are posted on an appropriate location within the website operated by An Dong. Users must refer to the Terms of Service on a regular basis for the latest version when using the service, since a separate notification is not provided.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ AN DONG
Những điều khoản này bao gồm việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của phần mềm An Dong. Bạn chấp nhận các điều khoản này bằng cách tải xuống các sản phẩm, thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi được thông báo về việc thay đổi các điều khoản này.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Thông tin tài khoản của bạn được sử dụng để đăng nhập dịch vụ chỉ nhằm mục đích đồng bộ hóa dữ liệu giữa các sản phẩm của chúng tôi với các nguồn bên ngoài. Chúng là riêng tư và được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Và bất kỳ nguồn bên ngoài nào mà các sản phẩm có thể đồng bộ hóa dữ liệu với, phải được bạn cho phép trước.

DỮ LIỆU CỦA BẠN
Các sản phẩm và dịch vụ phần mềm của chúng tôi cho phép bạn lưu trữ nội dung của mình. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu nội dung của bạn. Nội dung của bạn vẫn là nội dung của bạn và bạn chịu trách nhiệm về nó. Khi bạn chia sẻ nội dung của mình với người khác, bạn hiểu rằng họ có thể, trên cơ sở toàn thế giới, sử dụng, lưu, ghi, tái tạo, phát, truyền, chia sẻ và hiển thị nội dung của bạn mà không phải bồi thường cho bạn. Nếu bạn không muốn người khác có khả năng đó, đừng sử dụng các dịch vụ để chia sẻ nội dung của bạn.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
1. An Dong cho phép sử dụng các sản phẩm không mang tính quyết định liên quan đến dịch vụ do An Dong cung cấp cho người dùng tải xuống các sản phẩm để sử dụng dịch vụ với điều kiện người dùng tuân thủ Điều khoản dịch vụ. Bản quyền đối với các sản phẩm phần mềm An Dong, và mọi quyền liên quan sẽ thuộc về An Dong.
2. An Dong không thể đảm bảo rằng các sản phẩm không có bất kỳ lỗi thực tế hoặc pháp lý nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở tính ổn định, độ tin cậy, tính chính xác, tính đầy đủ, tính hợp lệ, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, lỗi liên quan đến bảo mật, lỗi hoặc lỗi, vi phạm quyền v.v.)
3. Người dùng không được thực hiện các hành động sau đây khi sử dụng sản phẩm, trừ khi người dùng có được sự chấp thuận rõ ràng từ An Dong.
3.1 Sao chép toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ sản phẩm nào.
3.2 Sửa đổi toàn bộ hoặc một phần các tính năng của sản phẩm, văn bản và / hoặc mã nguồn chương trình.
3.3 Tháo rời hoặc dịch ngược toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ sản phẩm nào hoặc cố gắng giải mã toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ sản phẩm nào.
3.4 Chỉ định, cho mượn hoặc cấp phép bất kỳ sản phẩm nào cho bên thứ ba.
3.5 Sử dụng sản phẩm cho mục đích quảng cáo, thương mại hoặc trưng cầu.
3.6 Vi phạm luật pháp, bản án, phán quyết tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy định ràng buộc.
3.7 Vi phạm quyền của An Dong hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ tương tự, quyền danh tiếng, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác phát sinh theo luật hoặc theo hợp đồng).
3.8 Can thiệp hoặc cản trở hoạt động của dịch vụ An Dong, hoặc những người dùng khác sử dụng dịch vụ.
3.9 Hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ hành động nào được đề cập trong các mục từ 3.1 đến 3.8 ở trên.
3.10 Bất kỳ việc sử dụng dịch vụ nào khác mà An Đồng cho là không phù hợp.
4. An Dong có thể sửa đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ, cũng như chấm dứt dịch vụ khi An Dong thấy cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng (bao gồm, nhưng không giới hạn, cập nhật cho các sản phẩm phần mềm của An Dong.
5. Các sản phẩm phần mềm có thể chứa các thư viện / khung theo giấy phép nguồn mở. Các giấy phép được áp dụng theo các điều kiện của các giấy phép được áp dụng cho các thư viện / khung công tác nguồn mở. Các điều khoản dịch vụ không giới hạn quyền của người dùng dựa trên mỗi giấy phép nguồn mở và không cấp các quyền có thể thay thế các quyền được cấp bởi giấy phép nguồn mở.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1. An Dong sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào các sản phẩm hỗ trợ tính năng bảo mật, vì những mật khẩu đó được lưu trữ cục bộ trên thiết bị người dùng.
2. An Dong sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
An Dong có thể sửa đổi Điều khoản dịch vụ khi An Dong thấy cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng. Việc sửa đổi có hiệu lực khi Điều khoản dịch vụ được sửa đổi được đăng trên một vị trí thích hợp trong trang web do An Dong vận hành. Người dùng phải tham khảo Điều khoản dịch vụ một cách thường xuyên cho phiên bản mới nhất khi sử dụng dịch vụ, vì một thông báo riêng biệt không được cung cấp.