AN DONG PRIVACY STATEMENT
Your privacy is important to us. This privacy statement explains the personal data An Dong processes, how An Dong processes it, and for what purposes.

YOUR PERSONAL DATA
You will be asked to provide your data when you attempt to use some services from our software products. You will provide this data directly through using our software products. The data you provided will depends on the context of your interactions with our software products and the choices you make, including your privacy settings and the products and features you use.
You have choices when it comes to the technology you use and the data you share. When we ask you to provide personal data, you can decline. Many of our products require some personal data to provide you with a service. If you choose not to provide data necessary to provide you with a feature, you cannot use that feature.

HOW IS YOUR PERSONAL DATA USED
Your data will be used to login some services to synchronize your data with some external sources, or used to share your data via email or social networks.
– When you use your Google account to use synchronization your information data for signed in our software products. You will be authenticated by Google. Your account information will be stored locally on your device. Our products will not keep your data.
– You will be asked to grant your permission to access some built-in features or services on your devices such as Photo library, Camera, Microphone, Location service, built-in Calendar, built-in Reminders, built-in Contacts, iCloud Drive service…You can accept to use the feature/service or you can decline to stop use it. You can grant permission directly from the product when you are being asked or you can modify from device’s Settings/Preferences.
– When you contact us for a support, your data is purposed for support you only and it will not be shared for any third-party.

 

QUYỀN RIÊNG TƯ AN DONG
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích dữ liệu cá nhân mà An Dong xử lý, cách An Dong xử lý dữ liệu đó và cho mục đích gì.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu của mình khi bạn sử dụng một số dịch vụ từ các sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Bạn sẽ cung cấp dữ liệu này trực tiếp thông qua việc sử dụng các sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Dữ liệu bạn cung cấp sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh tương tác của bạn với các sản phẩm phần mềm của chúng tôi và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng.
Bạn có các lựa chọn khi nói đến công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn một dịch vụ. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu cần thiết để cung cấp cho bạn một tính năng, bạn không thể sử dụng tính năng đó.

CÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng để đăng nhập một số dịch vụ để đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với một số nguồn bên ngoài hoặc được sử dụng để chia sẻ dữ liệu của bạn qua email hoặc mạng xã hội.
– Khi bạn sử dụng tài khoản Google của mình để sử dụng đồng bộ hóa dữ liệu thông tin của bạn để đăng nhập vào các sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Bạn sẽ được xác thực bởi Google. Thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Sản phẩm của chúng tôi sẽ không giữ dữ liệu của bạn.
– Bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập một số tính năng hoặc dịch vụ tích hợp trên thiết bị của mình như thư viện Ảnh, Camera, Micrô, Dịch vụ định vị, Lịch tích hợp, Nhắc nhở tích hợp, Danh bạ tích hợp, iCloud Drive dịch vụ … Bạn có thể chấp nhận sử dụng tính năng / dịch vụ hoặc bạn có thể từ chối ngừng sử dụng nó. Bạn có thể cấp quyền trực tiếp từ sản phẩm khi bạn được hỏi hoặc bạn có thể sửa đổi từ Cài đặt / Tùy chọn của thiết bị.
– Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, dữ liệu của bạn chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho bạn và nó sẽ không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào.